WHITE-BELLIED ANTPITTA

COLOMBIA

ECUADOR

WHITE-BELLIED ANTPITTA

WHITE-BELLIED ANTPITTA